Obchodní podmínky


První Villa Cafe s.r.o.

se sídlem Zacpalova 964/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO: 06530524, DIČ:CZ 06530524
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72247 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 

https://dvojizivot.cz


Článek I.

Všeobecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti První Villa Cafe s.r.o., se sídlem Zacpalova 1, Krnov, 794 01, identifikační číslo: 06530524, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72247 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek II.


Uživatelský účet


Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtKupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek III.

Kupní smlouva


Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazné objednávky. Za závaznou objednávku se považuje objednávka odesláním elektronické objednávky v našem e-shopu, telefonická, případně e-mailem. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Kupující se potvrzením objednávky zavazuje k jejímu zaplacení.
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě nevyzvednuté a neuhrazené objednávky bude jeho jméno a kontakt uvedeno na webu http://nespolehlivizakaznici.cz, a zároveň mu bude zaslána k úhradě částka složená z marného poštovného. Pokud tato nebude uhrazena, je si zákazník vědom toho, že bude případ řešen externí firmou na vymáhání pohledávek.

Článek IV.

Objednávka


Kupujícímu bude zboží prodáno za cenu platnou v okamžiku objednání. Objednávka je přijata ihned a zákazníkovi bude zaslán potvzující email. V případě nejasností, popř. z důvodu upřesnění objednávky bude zákazník kontaktován e-mailem nebo telefonicky.

Článek V.

Způsob objednávky


- elektronická objednávka v našem e-shopu: https://dvojizivot.cz (doporučeno)
- e-mail: info@duo-life.net
- telefonicky: +420 734 571 894, +420 778 434 160

Článek VI.

Storno objednávky


Kupující má právo svou objednávku stornovat do 12 hodin bez udání důvodu e-mailem nebo telefonicky. Při stornování objednávky je nutno uvést jméno a číslo objednávky.

Článek VII.

Storno objednávky ze strany prodávajícího


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- bez udání důvodu

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží (o 10% a více). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Článek VIII.

Odstoupení od kupní smlouvy


V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí. V tomto případě, nejlépe nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování víc, než je "míra nutná k seznámení s funkčností a vlastnostmi", v původním obalu, včetně záručního listu, prodejního dokladu, a veškerého příslušenství poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě. Čtrnáctidenní lhůta je určena jen k vyzkoušení zboží, nikoliv k jeho intenzivnímu používání. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo, jestliže s ním nakládal jinak, než bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebude akceptováno odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího. Prodávající má právo účtovat kupujícímu případné vzniklé náklady (např. již zaplacené poštovné). Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky a datum nákupu.

Nezasílejte zboží na dobírku, nebude převzato. V případě, že kupující uplatní právo na vrácení zboží a odstoupení od smlouvy, prodávající po obdržení tohoto zboží vrátí zákazníkovi zaplacenou částku. Částka bude kupujícímu zaslána převodním příkazem na jeho bankovní účet maximálně do 14-ti dnů (toto se netýká vrácení zboží, prokazatelně poškozeného přepravou).

Článek IX.

Dodací podmínky


Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.V tomto případě vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, dle výběru kupujícího při zadávání objednávky.

Článek X.

Platební podmínky


1) Hotově na adrese Suderova 2013, Ostrava 709 00 nebo Zacpalova 2 Krnov 794 01

2) Dobírkou (při převzetí zboží)

3) Předem bankovním převodem

4) On line platební kartou

Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem naší společnosti První Villa Cafe s.r.o.

Článek XI.

Reklamace a záruka


Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na :
- vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a přiložte reklamační formulář

4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Článek XII.

Ochrana osobních dat


Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.
Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Prodávající prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“).

Prodávající prohlašuje a Zákazník, který je fyzickou osobou, bere na vědomím, že bude Prodávající pro účely fakturace, ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, zpracovávat osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, a to v následujícím rozsahu:


1. jméno a příjmení,

2. adresa,

3. telefonní číslo,

4. e-mail.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje třetí osobě bez souhlasu Zákazníka.

Prodávající pro účely fakturace zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Prodávající rovněž zpracovává lokační údaje (IP adresu) zařízení, které se přihlásí do systémového prostředí Prodávající, prostřednictvím kterého jsou poskytovány Služby, a to výhradně za účelem zabezpečení a ochrany systémového prostředí Prodávajícího. Lokační údaj (IP adresa) je zpracováván automaticky a není žádné třetí osobě předáván, vyjma případů, kdy je povinen Prodávající povinen údaj předat z důvodu rozhodnutí soudu, orgánu veřejné moci, nebo v případě, že mu tak ukládá donucující ustanovení právního předpisu.

Článek XIII.

Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem


Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Adresa:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

Telefon: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
Web: http://www.coi.cz
IS DS: x7cab34

Odkaz pro řešení mimosoudních sporů on-line: https://adr.coi.cz/cshttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení:


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou aktualizované a platné od 15.01.2022.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.